VÍTEJTE NA ...

e-hyundai

Záruční opravu Vám musí automobilka uznat i v případě, že jste si nechali provést servisní prohlídku v neautorizovaném servisu…

Je pro udržení záruky nutné servisovat vozidlo u prodejce, u nějž bylo vozidlo koupeno?

Mnoho majitelů nových automobilů si obecně neuvědomuje požadavky týkající se servisu vozidel.
Zejména se to vztahuje na požadavky ohledně toho, co je nutné pro zachování záruky.
V roce 2010 Evropská unie zavedla směrnici GVO, která zrušila potřebu záručního servisu automobilů autorizovanými prodejci.
Bezprostřední příčinou vydání této směrnice byl narůst cen služeb poskytovaných autorizovanými servisy.
Pro udržení záruky tedy není nutné servisováni vozidla v autorizovaném servisu. 

ZDROJ: www.gaponline.cz

Bloková vyjímka 2023…

Evropská komise prodloužila platnost nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla o pět let a aktualizuje doplňkové pokyny.

Nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla bude platné do 31.05.2028.
Komise rovněž aktualizovala doplňkové pokyny pro toto odvětví. Revidované pokyny pomohou společnostem v automobilovém průmyslu posoudit slučitelnost jejich vertikálních dohod s pravidly EU v oblasti hospodářské soutěže a zároveň zajistí, aby hospodářské subjekty na poprodejním trhu, včetně autoopraven, měly i nadále přístup k údajům vytvořeným vozidly, které jsou nezbytné pro opravy a údržbu.

Více o blokové vyjímce…

Hlavní změny

Platnost nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla měla skončit 31. května 2023. Nařízení prodlouží jeho platnost do 31. května 2028. Toto omezené prodloužení platnosti umožní Komisi, aby mohla včas reagovat na potenciální změny trhu, jako jsou změny vyplývající z digitalizace vozidel, elektrifikace a nových forem mobility.

Aktualizované doplňkové pokyny

Vyjasní, že údaje generované senzory vozidla mohou být zásadním vstupem pro poskytování služeb oprav a údržby. Aby byl zajištěn soulad s článkem 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, autorizované a nezávislé opravny by měly mít k těmto údajům rovný přístup. Stávající zásady, týkající se poskytování technických informací, nástrojů a odborné přípravy, jež jsou nezbytné pro služby oprav a údržby, byly nyní rozšířeny tak, aby se výslovně vztahovaly i na údaje generované vozidlem.

Upřesní, že dodavatelé vozidel musí uplatňovat zásadu proporcionality, když zvažují, zda odepřít vstupy, jako jsou údaje generované vozidlem, na základě možných obav o kybernetickou bezpečnost.

Varují, že v případě, že dodavatel jednostranně odepře samostatným provozovatelům nezbytné vstupy, jako jsou údaje generované vozidlem, lze použít článek 102 Smlouvy o fungování EU.

Základní informace o přezkumu

Dne 28. května 2021 zveřejnila Komise hodnotící zprávu a pracovní dokument útvarů Komise, které obsahují výsledky hodnocení celého režimu, který se pro automobilové
odvětví používá (nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla, doplňkové pokyny, nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody a pokyny k vertikálním omezením v míře, v jaké se vztahují na automobilové odvětví).
Hodnocení ukázalo, že je režim užitečný, a i nadále zůstává pro zúčastněné strany relevantním nástrojem. Zejména z něj vyplynulo, že konkurenční prostředí na trzích s motorovými vozidly se od té doby, kdy Komise naposledy tyto trhy hodnotila (v roce 2010), obecně příliš nezměnilo, ale že toto odvětví je nyní pod značným tlakem, aby se přizpůsobilo ekologické a digitální transformaci.
Z hodnocení však rovněž vyplynulo, že je nezbytné provést aktualizaci, aby se zohlednila vzrůstající důležitost přístupu k údajům generovaným vozidlem. V červenci 2022 zahájila
Komise konzultace se zúčastněnými stranami a vyhlásila výzvu k předložení faktických podkladů k návrhu nařízení, kterým se prodlužuje platnost nařízení o blokové výjimce pro
motorová vozidla, a k návrhu sdělení, kterým se mění doplňkové pokyny.
V listopadu 2022 zveřejnila shrnutí příspěvků obdržených během těchto konzultací. Dnes byla zveřejněna i souhrnná zpráva, která obsahuje více podrobností o konzultacích.

Komentář

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně odpovědná za politiku hospodářské soutěže, při představení tohoto rozhodnutí uvedla: „Nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla zůstává účinným nástrojem k zajištění toho, že vertikální dohody v automobilovém odvětví budou v souladu s pravidly EU v oblasti hospodářské soutěže, a mělo by zůstat v platnosti dalších pět let. Zároveň jsme revidovali pokyny, aby se vyjasnilo, jak posuzovat nové otázky v souvislosti s poskytováním údajů generovaných vozidlem nezávislým provozovatelům podle pravidel hospodářské soutěže. V současnosti má přístup k těmto údajům zásadní význam pro to, aby nezávislé a autorizované opravny mohly soutěžit na rovném základě.
Tím pomůžeme zajistit, aby evropští uživatelé motorových vozidel měli nadále možnost výběru mezi cenově dostupnými poskytovateli oprav a údržby.“

ZDROJ: www.autoservismagazin.cz

Servisní síť…

Click here to enter your text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Autoservis v Ostravě

Click here to enter your text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

autoservis v Ostravě

info@e-hyundai.cz

informace:

Adresa firmy

Ostrava 1234/1
700 10 Ostrava

Justice

IČ: 000 00 000
DIČ: CZ00000000

Autoservis v Havířově

Click here to enter your text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

autoservis v Havířově

info@e-hyundai.cz

informace:

Adresa firmy

Havířov 1234/1
700 10 Havířov

Justice

IČ: 000 00 000
DIČ: CZ00000000

Autoservis v Opavě

Click here to enter your text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

autoservis v Opavě

info@e-hyundai.cz

informace:

Adresa firmy

Opava 1234/1
700 10 Opava

Justice

IČ: 000 00 000
DIČ: CZ00000000